Andreas Steenbergs Plads, Horsens

En ny urban plads – Velkommen til Horsens

En ny central plads for hele byen. Det private flettes sammen med det offentlige. Det grønne flettes sammen med det urbane. Vi byder velkommen til Horsens!

Projektet sammenbinder byens centrale banegårdsplads med en privat parkeringsplads ejet af BoligHorsens. Den nye fælles urbane plads vil få et grønt præg med haveanlæg mod øst og urbant flisebelagt byrum mod vest. I midten sker en spændende sammenfletning. Under den grønne del etableres parkeringspladser til boligforeningens beboere. Det betyder at den store nye plads får en skrånende landskabelig flade faldende mod stationsbygningen. Pladsen laves i samarbejde med horsens Kommune og sla. Beboerne har været med i processen via workshops og beboerdemokratiske processer. Projektet er støttet af Realdania og LBF.

 

Kunde Bolig Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2017
Bruttoareal (m2) 8.000
Anlægssum (kr) 30 mio.

Odinsgården

At flette landskaber – helhedsplan for Odinsgården

Udarbejdelse af de første skitser, der skal sendes til Landsbyggefonden vedr. forbedringer af afdeling 5 og 6 ved Mimersgade, centralt i Horsens. Her er arbejdet med tilgængelighed, gennemlyste boliger, indeklima, energi og udenomsarealer. I situationsplanen er der arbejdet med en motionssti, der binder området sammen. Langs denne sti er forskellige funktioner placeret. To forskellige landskabstyper, der flettes sammen, forskellige rumskabende elementer, motion og alternative opholdsmuligheder er i fokus.

 

Kunde Andelsboligforeningen Odinsgården
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2011-2014
Bruttoareal (m2) 60.000
Anlægssum (kr) 120 mio.

Egå Møllevej

Mellem to bække små… Bebyggelsesplan for et nyt boligkvarter i naturskønt område ved Egå.

Bebyggelsesplan og lokalplan for Egå Møllevej er udarbejdet for 2 private grundejere. Planen er udarbejdet så der både er områder med tæt-lav bebyggelse, områder med parceller samt eksisterende bebyggelse og udvidelsesmuligheder. Der arbejdes med varierende bebyggelsestætheder, højder og materialer til at skabe forskellige ”zoner” ,som gennemskæres af grønne landskabskiler og hyggelige stiforløb, der fører ned til Egås bymidte med handlemuligheder og skole. Boligerne skal opføres som lavenergi byggeri.

 

Kunde Privat
Kompetence Totalrådgivning
Placering Egå
År 2010-14
Bruttoareal (m2) g: 76.000, b: 23.000

Lokalplan, Horsens

Udarbejdelse af lokalplan for NRGI.

I den sydøstlige del af Horsens ligger en ubebygget grund. D.A.I. har udarbejdet en lokalplan, så grunden kan bebygges.

Lokalplanområdet afgrænses af eksisterende parcelhusområder mod nord, øst og vest. Mod syd ligger et større erhvervsareal. Øst for grunden løber Dagnæsalle, hvorfra grunden også vejbetjenes. Det højeste punkt ligger i kote 34,5, og er et vandret plateau mod sydvest. Fra dette plateau falder terrænet 3,5 meter på en 100 meter strækning mod nord og 2,5 meter på en 50 meter strækning mod øst. Lokalplanen er udarbejdet, så der kan etableres åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Husene må opføres i optil 2 etager.

 

Kunde Privat Bygherre
Kompetence Lokalplanlægning
Placering Horsens
År 2012
Bruttoareal (m2) 11.000

Landskabsplan, Haderslev

Boliger i landskabet

D.A.I. renoverer boligerne og udarbejder landskabsplan med sloganet ”mere leg mindre vedligehold”

Kløften er et godt sted at løbe, lege og gemme. I kløften samles regnvandet i en sten wadi og siver ned i undergrunden. Stenene i wadien, indgår som en naturlig del af landskabet, et landskab, der omslutter en i et væld af farver.

Her er plads til leg, der udfordrer fantasien. Legepladsen, som en del af landskabet, danner de perfekte rammer for ”cowboy og indianere”, ”gemmeleg” og meget mere.

 

Kunde Haderslev Andels Boligforening
Kompetence Arkitektrådgivning
Placering Haderslev
År 2010
Bruttoareal 1.4 ha
Anlægssum (kr) 5 mio.

Haveplan, Krystalgården

At kombinere ”voksenophold” og ”børneleg ” ved hjælp af et farverigt grundmateriale og runde rumskabende elementer.

Planen viser en kombination af ”voksen-ophold” og ”børneleg”. Basismaterialet er en mørkerød asfalt, hvori de forskellige oplevelseszoner markeres med andre materialer. Der er blandt andet flisebelagte runde terrasser, rumlige kugleformede stedsegrønne planter og ovale sandzoner. Generelt er valgt vedligeholdelsesvenlige materialer og planter. For eksempel er græsarealerne minimeret. Endvidere etableres der flere parkeringspladser samt mindre ankomsttorve ved opgangene med højbede og bænke. Foruden haveplanen efterisoleres husene, og der etableres elevator.

 

Kunde Horsens Andelsboligforening af 1954
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2009
Bruttoareal (m2) 4.772
Anlægssum (kr) 2 mio.

Helhedsplan, 9 Kanten

Fra 9 afdelinger til 1 godt sted at bo og leve.

Helhedsplanen omfatter boliger såvel som fællesarealer, målet er at skabe et fremtidssikret boligområde med plads til alle.

Planen udarbejdes i tæt samarbejde med boligforeningen og beboerne fra de 9 afdelinger. Der er nedsat en styregruppe og 5 arbejdsgrupper, og deres observeringer, behov og ideer vil danne base for den nye plan

AlmenNet har virket som inspiration til, hvordan vi sammensætter processen, som resulterer i en foreløbig helhedsplan.

 

Kunde Haderslev Boligforening
Kompetence Arkitektrådgivning
Placering Haderslev
År 2009
Bruttoareal 6 ha
Anlægssum (kr) 40 mio.

Vision, Ballen på Samsø

Vision for udvikling af Ballen by og havn.

Visionens mål er i praksis at være på forkant med udviklingen af havnen og at denne tænkes ind i en helhed omkring byens øvrige udvikling.

Visionsplanen for Ballen Havn giver et bud på de kommende års udvikling. Selvom fokus er på havnens omdannelse rækker dens overvejelser og betydningen af de indgreb, der foretages meget længere. Planen tager afsæt i de aktuelle forudsætninger og temaer, der er relevante for en by og havn, der hvert år udgør Samsøs ansigt mod omverdenen.
Det er bl.a. ønsket at denne vision udgør en naturlig videreførelse af eksisterende tiltag, og at den i forbindelse med energiåret 2009 kan fungere som katalysator for flere bæredygtige tiltag i byen og på øen.

 

Kunde Projektudvikler(anonym)
Kompetence Totalrådgivning
Placering Ballen, Samsø
År 2009

Haveplan, Hovedgård

Med udgangspunkt i de eksisterende landskabselementer; bakke og dal, udformes en haveplan med minimalt vedligehold og maksimalt udbytte

WADI: dalstrøg, hvor alt overskydende regnvand samles for at trække ned i undergrunden.
STEN SOM MØBLER: Områder af store bløde sten, hvor der kan tages en pause.
ET VÆLD AF FARVER: Træer og buske, som kræver minimal vedligehold, men som har stor visuel effekt.
FORLØBET: Langs og på tværs af Wadien etableres en stiforbindelse med diverse broer. Udover transport fra a til b giver broerne også et sjovt sted at lege og ikke mindst et anderledes perspektiv af wadien.

 

Kunde Midtjysk Boligselskab
Kompetence Arkitektrådgivning
Placering Hovedgård
År 2009
Bruttoareal (m2) 35.000
Anlægssum (kr) 4 mio.

Lokalplan, Haderslev

Varbergparken i Haderslev skal i fremtiden danne rammen om et nyt bydelscenter i Haderslev.

D.A.I. arkitekter ingeniører står for udførelsen af en lokalplan, der muliggør en gennemgribende renovering af Varbergparken – både bygninger og grønne arealer.
D.A.I. fungerer som link mellem Haderslev Kommune, bygherre og C.F. Møller, der har stået for helhedsplanen.

 

Kunde Haderslev Andels Boligforening
Kompetence Arkitektrådgivning
Placering Haderslev
År 2009
Bruttoareal (m2) 43.360
Anlægssum (kr) 150.000