Indeklima

D.A.I. arkitekter ingeniører as har specialister, der tilbyder hjælp med undersøgelser af og forslag til udbedring af alle former for indeklimaproblemer.

På baggrund af en screening af ejendommen kan vi udarbejde en tilstandsrapport, der afdækker problemerne og giver udbedringsforslag sammen med et økonomisk overslag.

Indeklimaproblemer kan skyldes mange faktorer, og vores specialister kan afdække disse og foretage de fornødne undersøgelser samt udtage eventuelle prøver for yderligere dokumentation fra anerkendte laboratorier.

Vore ingeniører har den fornødne ekspertise til at afdække årsagerne til eventuelle indeklimaproblemer uanset om de skyldes beboeradfærd eller konstruktive forhold, der kan give anledning til skimmelsvamp eller skadelige/farlige materialer så som PCB og asbest.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan skyldes beboeradfærd, for eksempel manglende udluftning, konstruktive forhold der afstedkommer fugt eller vandskade som følge af konstruktionssvigt. Svampen findes overalt, men en sundhedsskadelig vækst forudsætter fugt og passende temperatur. Vore ingeniører kan ved en enkel undersøgelse afgøre en skadelig udbredelses årsag og udarbejde udbedringsforslag.

Asbest

Asbestfibre, der findes i en del ældre byggematerialer, er såfremt de frigøres ekstremt sundhedsskadelige.

Det er derfor af afgørende betydning for at undgå at fibre spredes i bygninger, at der udarbejdes en detaljeret plan for en eventuel fjernelse af bygningsmaterialer, der indeholder asbest. Vore ingeniører har gennem mange renoveringsprojekter stor erfaring i at håndtere asbestsaneringer, således at arbejdsmiljølovgivningen overholdes og de økonomiske konsekvenser minimeres.

PCB (Polychloreret Biphenyl)

PCB er en gruppe af kemiske stoffer, der i stor udstrækning blev anvendt i bygningsmaterialer, specielt fugemasser, i perioden fra 1950 til 1976.

Siden 1986 har det været forbudt at anvende bygningsmaterialer, der indeholder PCB.

Sanering af bygningsmaterialer, der indeholder PCB er ofte meget kompliceret og omfattende, hvorfor vore specialister har fået den fornødne undervisning i dette.

D.A.I. vil som en fast rutine ved alle ombygnings- og renoveringssager medtænke muligheden for ekstra udgifter og komplikationer i forbindelse med undersøgelse for og håndtering af forurenede materialer.

 

Kontaktperson

jens-kierstein

Jens Kierstein Hansen
Projektchef, Energi, HVAC
Partner, Ingeniør
Telefon: 8734 6651
Mobil: 2170 6053
jki@dai.dk