Bydelshuset Stengårdsvej, Esbjerg

Bydelshuset består af en integreret inst¡tution, en ungdomsklub,
kontorfaciliteter for nærpoliti, Boligforeningen Ungdomsbo (bygherre)
og bydelsprojektet 3i1, samt fællesrum og træningsfaciliteter.
For at understøtte idéen om et kulturelt mødested for lokalområdets
borgere og skabe et sted hvor folk mødes på tværs af køn, alder,
kultur og interesser, er alle bygningens afdelinger samlet under et tag.

 

Kunde Boligforeningen Ungdomsbo
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Stengårdgvej 313-319, 6700 Esbjerg
År Forventet 2016-18
Bruttoareal (m2) 3.000
Anlægssum (kr) 35.000.000

Andreas Steenbergs Plads, Horsens

En ny urban plads – Velkommen til Horsens

En ny central plads for hele byen. Det private flettes sammen med det offentlige. Det grønne flettes sammen med det urbane. Vi byder velkommen til Horsens!

Projektet sammenbinder byens centrale banegårdsplads med en privat parkeringsplads ejet af BoligHorsens. Den nye fælles urbane plads vil få et grønt præg med haveanlæg mod øst og urbant flisebelagt byrum mod vest. I midten sker en spændende sammenfletning. Under den grønne del etableres parkeringspladser til boligforeningens beboere. Det betyder at den store nye plads får en skrånende landskabelig flade faldende mod stationsbygningen. Pladsen laves i samarbejde med horsens Kommune og sla. Beboerne har været med i processen via workshops og beboerdemokratiske processer. Projektet er støttet af Realdania og LBF.

 

Kunde Bolig Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2017
Bruttoareal (m2) 8.000
Anlægssum (kr) 30 mio.

Gellerup Kollegiet, Brabrand

De 350 nye kollegieboliger er udformet som karéebebyggelse
med fokus på bæredygtighed, innovative løsninger og sociale
kvaliteter.
Iværksætterkollegiet skal skabe mødesteder og understøtte
fællesskaber i fl ere skala: Med byen, universitetet, kollegiet,
i større grupper, i klyngen, med naboen – såvel som at skabe
rum for individet med fokus på tryghed, åbenhed og hjemlighed.
Byggeriet udføres efter energiklasse 2020, der opnås ved
rene passive tiltag. Der er forberedt for indbygning af vedvarende
energi løsninger, hvis det senere ønskes.
Byggeriet lever op til DGNB-Guld certificering.
D.A.I. forestår alle ingeniørdicipliner fra idé til aflevering.

 

Kunde Brabrand Boligforening
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Brabrand
År 2016-19
Bruttoareal (m2) 12.500 + kælder
Anlægssum (kr) 170 mio.

Nydamskolen, Sønderborg

Nydamskolen moderniseres og gøres mere tidssvarende. Før- ste etape består af nedrivningen af den
eksisterende og opfø- relsen af en ny indskoling/mellemtrin på to etager.
Vigtigt for moderniseringen er læringsrummet og muligheden for børnene at bruge skolen til læring.
Samtidig har ingeniør- arbejdet været præget af et fokus på bygbarheden og ener- gioptimering af
bygningen.
Særligt ved opgaven, foruden de sædvanlige krav til undervis- ningsbygninger og læringsrum, er de
høje krav til bygningens energiklasse. Bygningen skal leve op til kravene for lavener- giklasse
(LEK) 2015 via passive tiltag og uden brug af vedva- rende energikilder. Dette gøres ved
isoleringstiltag, der sikrer imod overophedning, bl.a. ved hjælp af solafskærmning.
Bygningen lever op til LEK 2020 ved aktivt brug af vedvarende energikilder. Projektet udføres under
drift, og byggepladsen afskærmes,så det forstyrrer undervisningen mindst muligt.

 

Kunde Sønderborg Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Skolevej 21,6400 Sønderborg
År 2016
Bruttoareal (m2) 2.500
Anlægssum (kr) 34.800.000

Andelsboligforeningen Brande afd. 1 og 2

Totalrenovering af køkken og bad

26 boliger i Brande totalrenoveres og ombygges med støtte fra Landsbyggefonden. Renoveringen har til formål at skabe en mere tidssvarende indretning med større badeværelser, køkken og tilgængelighed. Heri udskiftes og forbedres alle tekniske installationer bl.a. med etablering af nyt ventilationsanlæg.

D.A.I. har været med hele vejen lige fra den første tilstandsrapport til hovedprojekt og udførelse.

 

Kunde Andelsboligforeningen Brande
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brande
År 2014
Bruttoareal (m2) 2000
Anlægssum (kr) 18 mio.

ALBOA, afd.24, Søndervangen, Viby J

Moderniseringen af Søndervangen består af fl ere dele. Blandt
andet facaderenovering, ombygning til tilgængelighed, optimering
af indeklima og udearealer.
Den enkelte blok inddeles i lodrette facadeelementer for at
skabe individuelle opgange og for at opnå et vertikalt udtryk.
Alle boliger har fået nye lukkede altaner, og facaderne er klimarenoverede,
efterisolerede og fået nye vinduer og døre.
Der foretages sammenlægning af de mindste boliger og
der etableres indvendige elevatorer. I alle boliger bliver der
etableret balanceret ventilation med effektiv varmegenvinding.
Ventilationsteknikken er samlet i teknikrum nede i
bygningernes kældre, og luftindtag samt afkast er ført ud i
haveanlæggene omkring bygningerne.
I forbindelse med renovering af udearealer er der udført LAR
(regnvandsgenanvending). Der er udført ny kloak udvendige
med separering af regn og spildevand. Håndtering af dagrenovation
er ændret til molokker.

 

Kunde ALBOA
Kompetence Totalrådgivning
Placering Viby J
År 2014
Bruttoareal (m2) 3.500 m2
Anlægssum (kr) 110 mio.

Odinsgården

At flette landskaber – helhedsplan for Odinsgården

Udarbejdelse af de første skitser, der skal sendes til Landsbyggefonden vedr. forbedringer af afdeling 5 og 6 ved Mimersgade, centralt i Horsens. Her er arbejdet med tilgængelighed, gennemlyste boliger, indeklima, energi og udenomsarealer. I situationsplanen er der arbejdet med en motionssti, der binder området sammen. Langs denne sti er forskellige funktioner placeret. To forskellige landskabstyper, der flettes sammen, forskellige rumskabende elementer, motion og alternative opholdsmuligheder er i fokus.

 

Kunde Andelsboligforeningen Odinsgården
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2011-2014
Bruttoareal (m2) 60.000
Anlægssum (kr) 120 mio.

Egå Møllevej

Mellem to bække små… Bebyggelsesplan for et nyt boligkvarter i naturskønt område ved Egå.

Bebyggelsesplan og lokalplan for Egå Møllevej er udarbejdet for 2 private grundejere. Planen er udarbejdet så der både er områder med tæt-lav bebyggelse, områder med parceller samt eksisterende bebyggelse og udvidelsesmuligheder. Der arbejdes med varierende bebyggelsestætheder, højder og materialer til at skabe forskellige ”zoner” ,som gennemskæres af grønne landskabskiler og hyggelige stiforløb, der fører ned til Egås bymidte med handlemuligheder og skole. Boligerne skal opføres som lavenergi byggeri.

 

Kunde Privat
Kompetence Totalrådgivning
Placering Egå
År 2010-14
Bruttoareal (m2) g: 76.000, b: 23.000

Regionshospitalet Horsens

P-hus opført som OPP-projekt

D.A.I. har i forbindelse med etablering af nyt P-Hus ved Regionshospitalet Horsens forestået Bygherrerådgivningen. D.A.I.’s arkitekter har udarbejdet ideoplæg til placering og udformning af P-Huset og vi har efterfølgende været bygherrerådgiver gennem hele processen, vi har således forestået alle forhandlinger med relevante myndigheder, medvirket ved udarbejdelsen af lokalplanen, der sikrer den lovlige opførelse af huset.

Alle brandtekniske forhandlinger og myndighedsbehandlinger blev gennemført af D.A.I. inden udbud. P-Huset opføres med plads til 450 biler med 2 etager under jorden. Huset opføres som et OPP-projekt og D.A.I. har forestået gennemførelsen af udbud og afholdelse af licitation ved udbuddet efter forhandlingsmodellen.

Håndværkerudgifter for huset ca. 70 mio.

Den samlede OPP kontrakt beløber sig til ca. 300 mio.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Bygherrerådgivning, Teknisk Rådgiver
Placering Horsens
År 2013-14
Anlægssum (kr) 30/300 mio.

Lindevænget, Silkeborg

De 129 boliger på Lindevænget i Silkeborg står til at blive renoveret med henblik på at oprette bygningsskader.

D.A.I. er bygherrerådgiver på projektet og har stået for at sætte projektet i udbud til totalrådgivning. Men vi har stået for mere end blot udbuddet, da vi desuden udført de indledende forarbejder, tilstandsrapportering, destruktive undersøgelser, helhedsplan samt budget til Landsbyggefonden og skema A.

Renoveringsopgaven omfatter blandt andet nye tage, lofter, gulve, badværelser, udskiftning af varme- og varmtvandsinstallationer og etableringen af varmegenvindende ventilationsanlæg.

 

Kunde Silkeborg Boligselskab
Kompetence Bygherrerådgivning
Placering Silkeborg
År 2017
Bruttoareal (m2) ca. 14500
Anlægssum (kr) 120 mio.