87 34 66 00

Indeklima

Hos D.A.I. ved vi, hvor meget indeklima betyder for et vellykket byggeri. Det handler jo både om sundhed og velbefindende for dem, som skal have deres gang eller bo i bygningen. Eksempelvis har det betydning, om det er muligt at skabe en passende temperatur og om luftkvaliteten er tilfredsstillende. 

D.A.I. har specialister, der dels tænker indeklima ind som en naturlig del af nybyggeri og renoveringer, og som dels tilbyder hjælp med undersøgelser af og forslag til udbedring af alle former for indeklimaproblemer.

Indeklimaproblemer kan skyldes mange faktorer. Vores specialister kan undersøge og afdække disse og udtager gerne prøver fra anerkendte laboratorier for yderligere dokumentation. På baggrund af denne screening af ejendommen kan vi udarbejde en tilstandsrapport, der afdækker problemerne, give udbedringsforslag samt beregne et økonomisk overslag på udbedringerne.

Vores ingeniører har den fornødne ekspertise til at afdække årsagerne til eventuelle indeklimaproblemer - uanset om de skyldes beboeradfærd eller konstruktive forhold, der kan give anledning til skimmelsvamp eller skadelige/farlige materialer såsom PCB og asbest.

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan skyldes beboeradfærd såsom manglende udluftning, konstruktive forhold, der afstedkommer fugt, eller vandskade som følge af konstruktionssvigt. Svampen findes overalt, men en sundhedsskadelig vækst forudsætter fugt og passende temperatur. Vores ingeniører kan ved en enkel undersøgelse afgøre en skadelig udbredelsesårsag og udarbejde udbedringsforslag.

Asbest

Asbestfibre, der findes i en del ældre byggematerialer, er - såfremt de frigøres - ekstremt sundhedsskadelige.

For at undgå, at fibre spredes i bygninger, er det af afgørende betydning, at der udarbejdes en detaljeret plan for en eventuel fjernelse af bygningsmaterialer, der indeholder asbest. D.A.I.'s ingeniører har gennem mange renoveringsprojekter stor erfaring i at håndtere asbestsaneringer, således at arbejdsmiljølovgivningen overholdes og de økonomiske konsekvenser minimeres.

PCB (Polychloreret Biphenyl)

PCB er en gruppe af kemiske stoffer, der i stor udstrækning blev anvendt i bygningsmaterialer, specielt fugemasser, i perioden fra 1950 til 1976.

Siden 1986 har det været forbudt at anvende bygningsmaterialer, der indeholder PCB.

Sanering af bygningsmaterialer, der indeholder PCB, er ofte meget kompliceret og omfattende, hvorfor vores specialister har fået den fornødne undervisning i dette. D.A.I. vil som en fast rutine ved alle ombygnings- og renoveringssager medtænke muligheden for ekstra udgifter og komplikationer i forbindelse med undersøgelse for og håndtering af forurenede materialer.

 

Din rådgiver vedrørende indeklima

D.A.I. er din rådgivende samarbejdspartner med alt inden for bygherrerådgivningingeniørrådgivning, DGNB, energirenovering og meget mere. Vi har desuden mange års erfaring med projekter med støtte fra Landsbyggefonden og har afdelinger placeret i Århus, Horsens og Silkeborg. Kontakt os i dag og hør nærmere. 

Kontaktperson


Vagn Erik Larsen

Bygherrerådgiver 6113 8081 vla@dai.dk