87 34 66 00

Udvalgte referencer

AutismeCenter Skive - Autismeboliger

Skive Kommunes 39 nye autismeboliger (plejeboliger til autister) skal skabe rammerne for en gruppe af voksne borgere med store sociale udfordringer. Mange har vanskeligheder med at indgå i fællesskaber og svært ved at sortere og udvælge de meningsbæren-de informationer i de sansemæssige indtryk, som de udsættes for hver dag.
Bygningerne er designet med et stort fokus på bære-dyghtighed, som fylder meget på dagsorden i Skive Kommune. Bæredyghtighed og minimering af res-sourcer i byggeriet er en væsentlig designparameter i ambitionen om både at bidrage til et bedre miljø og at skabe et sundt og imødekommende sted at bo og opholde sig.
Helt grundlæggende har dette resulteret i tre begre-ber, som har været gennemgående for udviklingen af projektet: Hjemlighed, skærmning og bære-dygtighed.
De tre boligtyper i LeveBo-miljøerne bygger alle på det samme princip, men med små individuelle forskel-le, som gør dem fleksible i indretning. Alle tre boligty-per er indrettet som toværelses boenheder med eget bad, toilet og køkken.

Projektet består yderligere af en administrationsbyg-ning, et aktivitetshus og fællesarealer for beboerne samt andre borgere i Skive Kommune med autisme spektrum forstyrrelser, aspergers syndrom og ADHD/ADD.
Projektet fortolker den omkringliggende kontekst i en bygning, der både signalerer hjemlighed og smtidigt har et udtryk der skiller sig ud fra omgivelserne. Et bolig. Det er et trygt hjem med plads til både at være skærmet og indgå i et fællesskab.
Byggeriet udføres i 1-plan med lokal afledning af regnvand og det overholder BR18’s lavenergiklasse 2020 krav med lette træfacader og udvalgte tunge stabiliserende indvendige vægge.
Projektet er i samarabejde med SKALA ARK og Bygge-firmaet Knudsgaard.

 

Kunde Skive Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering
Bilstrupvej 28
7800 Skive
År 2020-2022
Bruttoareal (m2) ca. 4.000 
Anlægssum (kr) 50.100.000

Gellerup Kollegiet, Brabrand

De 350 nye kollegieboliger er udformet som karrébebyggelse
med fokus på bæredygtighed, innovative løsninger og sociale
kvaliteter.
Iværksætterkollegiet skal skabe mødesteder og understøtte
fællesskaber i flere skala: Med byen, universitetet, kollegiet,
i større grupper, i klyngen og med naboen. Desuden skal det 
skabe rum for individet med fokus på tryghed, åbenhed og
hjemlighed.

Byggeriet udføres efter energiklasse 2020, og der er indtænkt
vedvarende energi løsninger. D.A.I. forestår alle ingeniørdicipliner
fra idé til aflevering.

 

Kunde Brabrand Boligforening
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Brabrand
År 2016-19
Bruttoareal (m2) 12.500 + kælder
Anlægssum (kr) 170.000.000

Bydelshuset Stengårdsvej, Esbjerg

Bydelshuset består af en integreret inst¡tution, en ungdomsklub,
kontorfaciliteter for nærpoliti, Boligforeningen Ungdomsbo (bygherre)
og bydelsprojektet 3i1, samt fællesrum og træningsfaciliteter.
For at understøtte idéen om et kulturelt mødested for lokalområdets
borgere og skabe et sted, hvor folk mødes på tværs af køn, alder,
kultur og interesser, er alle bygningens afdelinger samlet under et tag.

 

Kunde Boligforeningen Ungdomsbo
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Stengårdgvej 313-319, 6700 Esbjerg
År Forventet 2016-18
Bruttoareal (m2) 3.000
Anlægssum (kr) 35.000.000

Lindevænget, Silkeborg

De 129 boliger på Lindevænget i Silkeborg står til at blive renoveret med henblik på at oprette bygningsskader.

D.A.I. er bygherrerådgiver på projektet og har stået for at sætte projektet i udbud til totalrådgivning. Men vi har stået for mere end blot udbuddet. Vi har udført de indledende forarbejder, tilstandsrapportering, destruktive undersøgelser, helhedsplan samt budget til Landsbyggefonden og skema A.

Renoveringsopgaven omfatter blandt andet nye tage, lofter, gulve, badeværelser, udskiftning af varme- og varmtvandsinstallationer og etableringen af varmegenvindende ventilationsanlæg.

 

Kunde Silkeborg Boligselskab
Kompetence Bygherrerådgivning
Placering Silkeborg
År 2017
Bruttoareal (m2) ca.14.500
Anlægssum (kr) 120.000.000

Andreas Steenbergs Plads, Horsens

En ny central plads for hele byen. Det private flettes sammen med det offentlige. Det grønne flettes sammen med det urbane. Vi byder velkommen til Horsens!

Projektet sammenbinder byens centrale banegårdsplads med en privat parkeringsplads ejet af BoligHorsens. Den nye fælles, urbane plads vil få et grønt præg med haveanlæg mod øst og et urbant, flisebelagt byrum mod vest. I midten sker en spændende sammenfletning. Under den grønne del etableres parkeringspladser til boligforeningens beboere. Det betyder, at den store nye plads får en skrånende landskabelig flade, som falder mod stationsbygningen.

Pladsen laves i samarbejde med Horsens Kommune og SLA. Beboerne har været med i processen via workshops og beboerdemokratiske processer. Projektet er støttet af Realdania og LBF.

 

Kunde Bolig Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2017
Bruttoareal (m2) 8.000
Anlægssum (kr) 30 mio.

Nydamskolen, Sønderborg

Nydamskolen moderniseres og gøres mere tidssvarende. Første etape består af nedrivningen af den eksisterende og opførelsen af en ny indskoling/mellemtrin på to etager.

Vigtigt for moderniseringen er læringsrummet og muligheden for børnene for at bruge skolen til læring. Samtidig har ingeniørarbejdet været præget af et fokus på bygbarheden og energioptimering af bygningen.

Særligt ved opgaven - foruden de sædvanlige krav til undervisningsbygninger og læringsrum - er de høje krav til bygningens energiklasse. Bygningen skal leve op til kravene for lavenergiklasse (LEK) 2015 via passive tiltag og uden brug af vedvarende energikilder. Dette gøres ved isoleringstiltag, der sikrer imod overophedning, bl.a. ved hjælp af solafskærmning.
Bygningen lever op til LEK 2020 ved aktivt brug af vedvarende energikilder.

Projektet udføres under drift, og byggepladsen afskærmes, så det forstyrrer undervisningen mindst muligt.

 

Kunde Sønderborg Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Skolevej 21,6400 Sønderborg
År 2016
Bruttoareal (m2) 2.500
Anlægssum (kr) 34.800.000

25+ år som totalrådgiver til div. renoveringer og ombygninger, Regionshospitalet Horsens

D.A.I. har gennem mere end 25 år virket som totalrådgiver til diverse renoveringer og ombygninger - fra skitsering til gennemførelse.

Fælleslaboratorium:
Vi har forestået skitsering af en ombygning af fælleslaboratoriet på Horsens Sygehus. De første bygningsarbejder blev herefter med D.A.I som totalrådgiver gennemført i forbindelse med en ombygning af 2 laboratorieafsnit.

MR-scanner-afdeling:
Den nye afdeling er indrettet på 2. sal i en eksisterende bygning. Opgaven bestod således i skitsering i nært samarbejde med afdelingens personale, projektering samt byggeledelse. I samme projekt forestod vi installation af en ny CT-scanner.

Dagkirurgisk afsnit P5:
Ombygning af fælleslaboratorium, operationsstuer med lægevask, dagkirurgiskafdeling, operationsstuer og opvågningsstuer.

Endvidere har vi lavet:
Sterilcentral, operationsstuer, dekontamineringsstue samt ombygning af elevbygning.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 1980-2017
Bruttoareal (m2) -
Anlægssum (kr) -

P-Hus, Regionshospitalet Horsens

P-hus opført som OPP-projekt.

D.A.I. har i forbindelse med etablering af nyt P-Hus ved Regionshospitalet Horsens forestået Bygherrerådgivningen. D.A.I.’s arkitekter har udarbejdet ideoplæg til placering og udformning af P-Huset, og vi har efterfølgende været bygherrerådgiver gennem hele processen. Vi har således forestået alle forhandlinger med relevante myndigheder og medvirket ved udarbejdelsen af lokalplanen, der sikrer den lovlige opførelse af huset. Alle brandtekniske forhandlinger og myndighedsbehandlinger blev desuden gennemført af D.A.I. inden udbud.

P-Huset opføres med plads til 450 biler med 2 etager under jorden. Huset opføres som et OPP-projekt, og D.A.I. har forestået gennemførelsen af udbud og afholdelse af licitation ved udbuddet efter forhandlingsmodellen.

Håndværkerudgifter for huset ca. 70 mio.

Den samlede OPP-kontrakt beløber sig til ca. 300 mio.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Bygherrerådgivning, Teknisk Rådgiver
Placering Horsens
År 2013-14
Bruttoareal (m2) -
Anlægssum (kr) 30/300.000.000

Ombygning af Ventilationsanlæg i idrætshaller i Århus

Boldhallerne på Skødstrup skole, Skæring skole og Bakkegårdsskolen får ombygget deres ventilationsanlæg.

D.A.I. har foretaget projekteringen, tegningen og licitationsudbuddet for nye ventilationsanlæg i de tre nævnte idrætshaller i Aarhus Kommune. Der har været opstillet særlige tekniske krav til anlæggene, der blandt andet har omhandlet opvarmningen af hallerne under brug og under inaktive perioder.

Ventilationsanlæggene moderniseres med nye aggregater, som også fungerer som opvarmningsanlæg til hallerne. Anlæggene kører som recirkulationsanlæg og mulig frilufttilførsel via roterende veksler ved ibrugtagning af hallerne. Derved sikrer vi en mere energieffektiv ventilation og opvarmning, alt efter om hallerne er befolket af brugere eller står tomme. Styringen af anlæggene foregår via centrale CTS anlæg, der sikrer drifts- og energioptimering i hverdagen.

 

Kunde Aarhus Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Skødstrup, Skæring og Trige, Århus Kommune
År 2014
Bruttoareal (m2) 3.600
Anlægssum (kr) 2.450.000

Kirurgisk/Medicinsk sengeafsnit P4/P6, Regionshospitalet Horsens

Renovering og ombygning af 2 sengeafdelinger.

P4 Kirurgisk afdeling ombygges, så afdelingens arbejdsmæssige forhold forbedres i forbindelse med større baderum og sengestuer.
P6 Medicinsk afdeling udløser ligeledes forbedrede forhold for både patienter og personale gennem en væsentlig ombygning
af baderum og sengestuer.
P6-vest - den tidligere fødeafdeling - ombygges til sengestuer og baderum, og afdelingen bliver fremover en del af medicinsk afdeling.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013-14
Bruttoareal (m2) 1.200
Anlægssum (kr) 10.000.00

Børneinstitution i Seest, Kolding

1.plads i arkitektkonkurrence.

D.A.I. har i samarbejde med Pluskontoret arkitekter tegnet den ny børneinstitution til 80 børnehavebørn, 24 specialpladser og 12 gæstehuspladser
til dagplejebørn samt ca. 35 ansatte. Bygningen skal udføres i energiklasse 2015. Den nye børneinstitution i Seest – er et hus:

• Hvor der tænkes nærhed og overskuelighed i helheden.
• Der afspejler en rolig og behagelig atmosfære og hvor der er plads til store og små armbevægelser.
• Hvor der er plads til at dyrke store og små fællesskaber og plads til fordybelse og eftertænksomhed.
• Hvor der er sammenhængskraft ude og inde.
• Hvor uderummet er lige så attraktivt som inde og omvendt

 

Kunde Kolding Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Kolding
År 2014
Bruttoareal (m2) 1.800
Anlægssum (kr) 24.500.000

Andelsboligforeningen Brande afd. 1 og 2

Totalrenovering af køkken og bad

26 boliger i Brande totalrenoveres og ombygges med støtte fra Landsbyggefonden. Renoveringen har til formål at skabe en mere tidssvarende indretning med større badeværelser, køkken og tilgængelighed. Heri udskiftes og forbedres alle tekniske installationer bl.a. med etablering af nyt ventilationsanlæg.

D.A.I. har været med hele vejen lige fra den første tilstandsrapport til hovedprojekt og udførelse.

 

Kunde Andelsboligforeningen Brande
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brande
År 2014
Bruttoareal (m2) 2000
Anlægssum (kr) 18.000.000

AAAB afd. 1-3

LBF projekt omfattende om- & tilbygning / renovering, af 109 lejligheder fordelt på 11 boligblokke.

I ca. halvdelen af bebyggelsen etableres der tilgængelighed. Alle lejligheder får nye badeværelser samt nye køkkener placeret i tilbyggede karnapper. Til samtlige lejligheder på 1 og 2 sal etableres nye store terrasser og i 2 af blokkene etableres der i stuelejlighederne direkte adgang fra terrasser i terræn. Der er lagt stor vægt på indeklimaet hvorfor D.A.I. har udført omfattende undersøgelser for fugt, skimmel, asbest og PCB.

 

Kunde Aabenraa Andels Boligforening
Kompetence Arkitektrådgivning, Bygherrerådgivning
Placering Aabenraa
År 2014
Bruttoareal (m2) 12.331
Anlægssum (kr) 101.000.000

Ny service og teknikbygning, Regionshospitalet Horsens

Ny struktur for service og logistik.

D.A.I. har som totalrådgivere forestået ny planlægning og indretning for service og logistik på Regionshospitalet Horsens. Vi har efterfølgende forestået programmering, skitsering, økonomisk overslag samt projektering af ny service og teknikbygning. Bygningen indeholder central varemodtagelse, centrallager/ hovedlager og administrationen for serviceafdelingen. Bygningen huser endvidere værksteder for hospitalets medicoteknikere og elektrikere

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013
Bruttoareal (m2) 900
Anlægssum (kr) 3.500.000

Nuklearmedicinsk enhed, Sydvestjysk Sygehus

Som en del af generalplanen for ombygning af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, bliver den nuklearmedicinske enhed flyttet og ombygget. Enheden rummer 4 kamerarum, laboratorieafsnit, forskellige undersøgelsesfaciliteter og administrationsafsnit. Selve venteafsnittene har en stor betydning for oplevelsen af afdelingen og der er særligt arbejdet med lyssætning og farvekombinationer. Da afdelingen er beliggende i et af sygehusets kælderafsnit, laves der et sænket terrasseafsnit for at åbne bygningen og trække lys ind.

 

Kunde Sydvestjysk Sygehus
Kompetence Arkitektrådgivning
Placering Esbjerg
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.700
Anlægssum (kr) 15.000.000

Livstilscentret, Brædstrup

Nyindretning af Livsstilscenter for Region Midtjylland

For Regionshospitalet Horsens har vi udført totalrådgivning i forbindelse med nyindretning af Livsstilscentret i dele af de bygninger, der tidligere rummede Brædstup Sygehus. Vi har forestået programmering, skitsering, projektering samt gennemførelse af ombygningen.

Centret indeholder :
• Værelser til 2 grupper af 18 patienter enkelt- og dobbeltværelser.
• Opholdsstue til hver gruppe
• 1 fælles spisestue for begge grupper
• Produktionskøkken med depoter
• 2 stk. ”klasselokaler”
• 1 træningskøkken
• Svømmebassin
• 1 motionssal
• Lokaler til styrketræning og bordtennis
• 2 stk. konferencerum (1 for hver gruppe)
• Monofaglige kontorer
• Samtalerum

 

Kunde Region Midtjylland
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brædstrup
År 2013
Bruttoareal (m2) 3.614
Anlægssum (kr) 10.000.000

Elise Smiths Skole

Ombygning af ældre bygning, ca. 550 m2 fordelt på 2 plan samt kælder, til 3 stk. topmoderne
klasseværelser for 9. klas- ses elever. Hovedparten af bærende indvendige vægge blev fjernet, og
erstattet med ny stålkonstruktion fra loft til kæl- der. Projektet indeholdt endvidere omforandring
af eksiste- rende facade for indbygning af ny, indvendig ståltrappe. Nye indvendige vægge og
overflader samt nye vinduer og døre, efterisolering af og ny skifferbelægning på tag samt nye tek-
niske installationer.
Projektet er opført mens skolen var i daglig drift .
D.A.I. har været ingeniørrådgiver samt varetaget byggeledelse og fagtilsyn.

Kunde Elise Smiths Skole
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Aarhus C
År 2013
Bruttoareal (m2) 550
Anlægssum (kr) 4.910.000

Barselsgang, Regionshospitalet Horsens

Etablering af ny barselsgang på Regionshospitalet.

Programmering, skitsering og projektering af ny Barselsgang i det tidligere patienthotel. Under trange forhold etableredes barselsstuer, der fremstår med alle nødvendige faciliteter herunder ”fædresenge”. Ydermere forefindes der mælkestue og undersøgelsesrum på den nye barselsgang

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.500
Anlægssum (kr) 2.000.000

Afklaringscenter, Øster Jølby

Der bliver etableret 24 værelser, og det samlede etageareal bliver på i alt 2.320 m². sammenbyggede beboelseshuse med hver 12 boliger samlet om et fælles opholdsareal. Centerbygningen der forbinder boligfløjene vil indeholde lokaler til et dagcenter for demente samt diverse lokaler til administration og personale.

D.A.I. har stået for energioptimering på projektet. Varmepumper med jordslanger og luft til luft-, solfanger- og solcelleanlæg på taget gør at bygningerne er selvforsynende på varmeområdet. Energiproduktionen og forbrug kommer til at kunne aflæses på display i fællesareal og bliver tilgængeligt online til brug i undervisningen.

Bygningerne lever op Energi 2020.

 

Mor
Kunde Morsø Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Mors
År 2013
Bruttoareal (m2) 4.800
Anlægssum (kr) 50.000.000 ex.moms

Tandlægeklinik, Hjerting

Tandklinik og Sundhedspleje i tilknytning til Hjerting Skole.

Ombygning af den eksisterende tandklinik og sundhedspleje samt tilbygning for at etablere ekstra klinikrum samt forbedre forholdene for brugere og personale. Herunder sikre at tilgang til bygningen, toiletforhold samt indretning optimeres for kørestolsbrugere. Tilhørende faciliteter som venterum, kontorer, personalerum, og profylakse er blevet udvidet og forbedret. Lokalerne fremstår efter tilbygning og renovering som lyse og venlige lokaler der lever op til nutidens krav om funktionalitet uden den institutionsagtige præg der tidligere har karakteriseret
tandklinikker.

Opgaven er blevet løst i med baggrund i D.A.I.´s tidligere erfaringer i ombygning og renovering af tandklinikker. Under projektets gennemførelse blev der arbejdet tæt sammen med ab dentalservice der leverede dentaludstyr og dentalinventar.

 

Kunde Esbjerg Kommune
Kompetence Arkitektrådgivning, Ingeniørrådgivning
Placering Hjerting
År 2011
Bruttoareal (m2) 139 nybyg + 317 renov.
Anlægssum (kr) 6.100.000

Tandlægeklinik, Bryndum

Tandklinik og Sundhedspleje i tilknytning til Bryndum Skole.

Ombygning af den eksisterende tandklinik og sundhedspleje samt tilbygning for at etablere ekstra klinikrum samt forbedre forholdene for brugere og personale. Herunder sikre at tilgang til bygningen, toiletforhold samt indretning optimeres for kørestolsbrugere. Tilhørende faciliteter som venterum, kontorer, personalerum, og profylakse er udvidet og forbedret.

Lokalerne fremstår efter tilbygning og renovering som lyse og venlige lokaler der lever op til nutidens krav om funktionalitet uden den institutionsagtige præg der tidligere har karakteriseret tandklinikker. Under projektets gennemførelse blev der arbejdet tæt sammen med ab dentalservice der leverede dentaludstyr og dentalinventar.

 

Kunde Esbjerg Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Tarp/Bryndum
År 2011
Bruttoareal (m2) 303 nybyg + 162 renov.
Anlægssum (kr) 4.200.000

Kontorhus & Hotel, Ferskvandscentret

Byggeriet er udformet som et kontorhus i 3 etager med store gennemgående trappe- og foyerrum. Byggeriet er efter myndighedskrav udformet under hensyntagen til de omkringliggende bygninger, og indgår dermed i en harmonisk bebyggelsesenhed i det skovrige område.

I tagetagen er der indrettet hotel med 20 eksklusive dobbeltværelser til brug for Ferskvandscentrets kursister. Værelserne lever op til de høje krav, der i dag stilles til størrelse og indretning af hotelværelser i den bedste kategori. Indretningen af værelserne blev udført i en enkel stil med møbler og belysning i bedste kvalitet, hvor de sorte møbler er med til at understrege enkelheden og kvaliteten og den ene røde stol står som en oplivende kontrast. Der er naturligvis taget hensyn til bevægelseshæmmede gæster ligesom der er lagt stor vægt på hensynet til allergikere.

Ferskvandscentret er Nordeuropas største center for forskning, uddannelse og erhverv inden for vandmiljø. I tilknytning til centret er der opført en større erhvervspark, der stadig udvides.

D.A.I. har i mere end 25 år været arkitekt og rådgiver på alle nybyggerier, herunder IT-hus, kontorbygninger samt hotelværelser til Ferskvandscentrets gæster. Endvidere har vi forestået indretning, udsmykning og adskillige bygningsmæssige ændringer og tilføjelser.

Projektet er blevet hædret med Silkeborg Kommunes Bygningspræmie.

 

Kunde Ferskvandscentret
Kompetence Totalrågivning
Placering Silkeborg
År 2010
Bruttoareal (m2) 2.000
Anlægssum (kr) 30.000.000

Tørring Børnehave

Plads til leg og fællesskab i en klasse-1 tilbygning.

Antallet af børn fordobles fra 45 til 90. Der er derfor behov for nye, forbedrede rammer, til at give børnene en god start.

Til den eksisterende børnehave bygges et stort, dejligt og lyst køkken/alrum, to vuggestuer, en personaleafdeling samt udendørs krybberum og udekøkken. Der er også udarbejdet en overordnet plan for legepladsen og specielle parkeringsforhold, hvor man ikke skal bakke. Endvidere opføres tilbygningen som et klasse 1 byggeri. Med fokus på bl.a. isoleringstykkelser og tætheden. D.A.I. har projekteret jordvarmeanlæg, solcelleanlæg og energibesparende ventilationsanlæg.

 

Kunde Hedensted Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Tørring
År 2009
Bruttoareal (m2) 350
Anlægssum (kr) 10.000.000

Tandlægeklinik, Bramming

Tandlægeklinik ved Bakkevejens Skole
Esbjerg Kommunes tandlægeklinik i Bramming er en skoletandpleje og en tandlægeklinik for ældre
kørestols brugere, beliggende ved Bakkevejens skole. Der er 3 eksisterende klinikker i bebyggelsen
og den nye tilbygning rummer 3 nye klinikker med tilhørende faciliteter for ansatte og patienter,
så som venteværelse, røntgen, kontorer m.m.
Byggeriet er indrettet så det lever op til nutidens krav og med en venlig og lys fremtoning for
brugerne.

Under projektets gennemførelse blev der arbejdet tæt sammen med ab dentalservice der leverede
dentaludstyr og inventar.

Projektet blev udbudt i offentlig licitation i fagentreprise og tilsyn og byggeledelse forgik i tæt
samarbejde med Esbjerg Kommune, Byggeri.

 

Kunde Esbjerg Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Bramming
År 2009
Bruttoareal (m2) 259 renov. + 207 nybyg
Anlægssum (kr) 4.800.000

Søhøjlandet Golf Resort

Fantastiske rammer i naturskønne omgivelser.

Et topmoderne golfcenter stod klar til at tage imod de mange gæster, der deltog i indvielsen af Søhøjlandet Golf Resort.

Centret er placeret i et fantastisk naturområde og byder på en 18-hullers golfbane anlagt i forskellige landskabstyper samt en 9-hullers Pay & Play-bane. D.A.I. er totalrådgiver på hele projektet og er arkitekter på golfcentret, der har hele 900 kvadratmeter under tag og er udført i et nutidigt formsprog. Herved har man valgt arkitektonisk at adskille golfcentret fra de omkringliggende feriehuse, som D.A.I. i øvrigt også har tegnet.

 

Kunde DanParcs Søhøjlandet
Kompetence Totalrådgivning
Placering Gjern
År 2009
Bruttoareal (m2) 900
Anlægssum (kr) 11.000.000

Tangkærcenteret, Ørsted

Et botilbud til mennesker, der lider af Huntingtons Chorea.

Bomilijø HC., Om – og tilbygning af Tangkærcentert i Ørsted, 8 lejligheder med tilhørende service og personalerum samt aktivitets– og fælles områder. Ombygningen omfatter renovering og sammenlægning af 12 stk. mindre boliger til 6 stk. med store badeværelse faciliteter, samt nybyggeri med 2 stk. boliger med tilhørende fællesaktiviteter og administrative kontorer.

 

Kunde Psykiatrien i Århus Amt
Kompetence Totalrågivning
Placering Ørsted
År 2008
Bruttoareal (m2) 650 renov. + 330 nybyg
Anlægssum (kr)